Menu Content/Inhalt
Start arrow Informacje arrow Ewaluacja wewnętrzna
Ewaluacja wewnętrzna

W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły wraz z innymi osobami tworzącymi zespół ds. ewaluacji przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) podstawowym narzędziem tego nadzoru jest ewaluacja.
Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:
1.przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki;
2.kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
3.wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań poprzez organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
Dyrektor szkoły opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
Plan nadzoru zawiera w szczególności:
1.cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram;
2.tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; 
3.tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli. 

W odniesieniu do nowego rozporządzenia ewaluacja to praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w szkole lub placówce, które ma prowadzić do określenia stopnia spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań stawianych przez państwo na podstawie oceny przebiegu procesów, a także efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz warunków działania szkoły lub placówki, jakości zarządzania i jej funkcjonowania w środowisku.

Wymagania ujęto w rozporządzeniu w czterech obszarach działalności szkół i placówek:
1.efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
2.procesy zachodzące w szkole lub placówce;
3.funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym;
4.zarządzanie szkołą lub placówką. 

Raporty z ewaluacji wewnętrznej:

Wymaganie 2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany. Pobierz

Wymaganie 1.2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności. Pobierz

Wymaganie 4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach. Pobierz

Wymaganie 4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny. Pobierz

Wymaganie 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. Pobierz

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com