Menu Content/Inhalt
Start arrow Informacje arrow Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów

1.            W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:

1) języka polskiego,

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

3) matematyki,

4) przedmiotów przyrodniczych,

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2.

2.            W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3.            Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

4.            W przypadku przeliczania na punkty kryterium za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły*, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

*  Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum znajduje się na stronie www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Rodzice i uczniowie / Rekrutacja.

5.            W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

             od 18 V do 18 VI  -  Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub trzyletniej branżowej szkoły I stopnia

             od 22 VI do 26 VI - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie potwierdzone przez dyrektora gimnazjum).

             do 5 VII - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

             6 VII - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

             od 6 VII - Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów, zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

             od 6 VII do 12 VII - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

             13 VII - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego: 15 czerwca 2018 r.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com