Menu Content/Inhalt
Start arrow Informacje arrow Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

pełny tekst Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,

b) historii i wiedzy o społeczeństwie,

c) matematyki,

d) przedmiotów przyrodniczych

e) języka obcego nowożytnego

– mnoży się przez 0,2.

2. W przypadku przeliczania na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 20 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 12 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów.

4. W przypadku przeliczania na punkty osiągnięć w konkursach za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż ww., artystycznych lub sportowych,

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

2. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 2 punkty.

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

WYKAZ KONKURSÓW

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016r.)

 pełny tekst Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

1. Od 6 maja do 21 czerwca 2016r. - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2. Od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

3. Do 30 czerwca 2016r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

4. Do 15 lipca 2016r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

5. Do 19 lipca 2016r. - Wydanie przez szkołę zawodową skierowania na badanie lekarskie

6. Od 15 lipca do 21 lipca 2016r. – Przekazanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły zawodowej – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

7. 22 lipca 2016r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
designed by made your web.com